Podpora

Dovoľujeme si Vás poprosiť o poukázanie 2% zo svojich už zaplatených daní aj za rok 2021

Ďakujeme Vám, že ste aj v minulých rokoch pomohli nášmu OZ a tiež vďaka Vám sme i my mohli pomôcť tým, ktorí to potrebovali.

V priebehu týchto týždňov, dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% Vami zaplatenej dane na osobitné účely podla zákona c. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Občianske združenie Slepecký spolok Slovenska v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu handicapovaným ľudom. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie 2% zo svojej už zaplatenej dane.

Ak sa rozhodnete podporiť Slepecký spolok Slovenska 2% je potrebné vykonať:

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ:
musia do 15.2 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie “Potvrdenia o zaplatení dane” (je aj v prílohe). Z tohto “Potvrdenia” si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
  2. Vyplňte “Vyhlásenie o poukázaní sumy” do výšky 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane ( je aj v prílohe).
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami: nemajú samostatné tlačivo; v tlačive daňového priznania vyplnia kolónku “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” podľa predtlače a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31.marca 2022.

Dúfame, že nás podporíte za čo Vám vopred ďakujeme.

vyhlasenie 2 percenta za 2021

potvrdenie o zaplateni dane za 2021